Text/HTML

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ

CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015-2020

Trong 5 năm đến cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, gắn với thị trường và điều kiện từng vùng. Khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực có sẵn của địa phương và phát huy có hiệu quả kết quả phát triển kinh tế - xã hội, vận dụng cơ chế khuyến khích công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển. Phát huy hơn nữa nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế toàn diện, theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ quỹ đất và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, phát triển y tế, giáo dục, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính và củng cố chính quyền.

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

1. Mục tiêu.

- Tập trung khai thác mọi tiềm năng, vận dụng các cơ chế phù hợp để tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ trên cơ sở xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với tăng trưởng và phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm đến.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả giai đoạn 2016-2020 tăng 16% năm. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 19,5%; thương mại-dịch vụ tăng 21,5%; nông lâm thủy sản tăng 7%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản chiếm 27%. Công nghiệp-xây dựng chiếm 33,56%; thương mại, dịch vụ chiếm 39,44%;

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản hằng năm đạt 7 – 10 tỷ đồng.

- Sản lượng cây có hạt hằng năm đạt trên 1300 tấn/năm.

- Tổng đàn gia súc: 5.075 con (Trong đó, đàn trâu 30 con, đàn bò 1.690 con, đàn heo 6.530 con).

- Tổng đàn gia cầm: 40.500 con (Trong đó, đàn gà  25.000 con, đàn vịt  15.000 con, gia cầm khác 500 con)

  - Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm vào năm 2020.

  - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%/năm; giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 3%o; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 6% vào năm 2020.

  - Duy trì đến năm 2020,  4/4 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa.

  - Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 6%

  - Đến năm 2018 đạt chuẩn xã Nông thôn mới

  - Trên 80% dân số được sử dụng nước sạch.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 85%.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

  III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

  1. Lĩnh vực kinh tế.

  1.1 Sản xuất nông nghiệp

  Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình địa phương, theo nhu cầu của thị trường, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đưa cơ giới hóa, các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã vào đồng ruộng nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Phấn đấu đến năm 2020 ước cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: Chăn nuôi chiếm 36%, trồng trọt chiếm 52%, nuôi trồng thủy sản chiếm 6%, lâm nghiệp chiếm 6%. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại dựa trên quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tiến hành quy hoạch cánh đồng tập trung tại thôn Vân Tây; cánh đồng tập trung phát triển cây đậu phụng ở Gò Mèn, tiếp tục phát triển làng rau sạch Mỹ Hưng,  xây dựng và hình thành vùng sản xuất rau sạch tại tổ 13 thôn Phước Ấm và tổ 17 thôn Phước Châu, chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang cây trồng cạn

  Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, giá trị chiếm tỷ trọng 36% trong nội bộ ngành nông nghiệp. Hình thành các mô hình chăn nuôi heo, chăn nuôi bò nhốt chuồng bán thâm canh, trong đó chủ yếu là nuôi heo siêu nạc, bò theo hình thức hộ gia đình, đưa tỷ lệ bò lai sind chiếm tỷ lệ 68% tổng đàn bò, nuôi gia cầm siêu thịt, siêu trứng; tập trung đầu tư, ứng dụng  công nghệ sinh học trong chăn nuôi, như khuyến khích nông dân chăn nuôi trên mô hình đệm lót sinh học, sử dụng hầm khí sinh học Biogas. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nâng tỷ lệ tiêm phòng hằng năm đạt trên 80% tổng đàn.

  1.2 Công nghiệp - Xây dựng, thương mại - dịch vụ.

  Khuyến khích mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại – dịch vụ để giải quyết lao động tại chỗ; chuyển đổi và mở rộng hình thức hoạt động của HTX dịch vụ. Định hướng và chuyển dịch dần theo hướng phát triển kinh tế vùng Đông của huyện và tỉnh là du lịch đồng quê, sinh thái dọc sông Trường Giang, các di tích cấp Quốc gia trên địa bàn xã và Làng rau sạch Mỹ Hưng, phát triển dịch vụ cộng đồng, cùng với Đô thị Nam Hội An trong tương lai. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp các nhà đầu tư vào đầu tư tại khu công nghiệp Hà lam – Chợ Được trên đất Bình Triều để giải quyết lao động tại địa phương.

  1.3 Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Chú trọng đến công tác quy hoạch sử dụng đất theo Đồ án quy hoạch nông thôn mới, quản lý hiện trạng và hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện, phối hợp với các ngành chức năng ở huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 14E tuyến từ Quốc lộ 1( ngã ba cây cốc) đến đường 129, triển khai công tác đo đạt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai vùng Đông

  Tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường sinh thái, vận động nhân dân thực hiện tốt đề án thu gom rác thải, tiếp tục mở rộng các tuyến thu gom rác thải đã được phê duyệt.

  1.4 Xây dựng cơ bản.

  Giai đoạn 2016-2020 ngoài nguồn vốn đầu tư của TW, tỉnh, huyện phân bổ hằng năm, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cần tập trung tranh thủ các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động nguồn đóng góp của nhân dân cùng với nguồn vốn nhà nước để thực hiện việc xây dựng kết cấu hạ tầng dân sinh như: xây mới kênh N224, Trạm Y tế xã, công trình nước sạch thôn Phước Châu và thôn Vân Tây, di tích lịch sử cấp tỉnh vụ thảm sát Phước Châu, Nhà văn hóa các thôn, các công trình thủy lợi hóa đất màu ở vùng cát, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường ĐH qua địa bàn xã và các tuyến giao thông nông thôn xuống cấp, hư hỏng, đồng thời xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng còn lại ở các thôn chưa được cứng hóa.

  Tiếp tục xây dựng và kiên cố hóa kênh mương, kênh nội đồng, thủy lợi hóa đất màu, xây dựng giao thông nông thôn, đường ngõ xóm theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

  Quy hoạch mở rộng và xây dựng trường mẫu giáo Bình Triều, xây dựng các phòng học và phòng chức năng các trường TH Đoàn Bường và TH Lê Hồng Phong để đạt chuẩn Quốc gia , đề nghị ngành điện nâng cấp và xây dựng một số công trình lưới điện ở các khu dân cư ở xã trạm biến thế, nâng cấp nghĩa trang liện sĩ, xây dựng và mở rộng nghĩa trang nhân dân và vận động nhân dân thực hiện việc an táng tại nghĩa trang tập trung, xây dựng sân vận động, khu thể thao ở các thôn.

  Tiếp tục nâng cấp và mở rộng dự án nước sạch đến các khu dân cư có nguồn nước không đảm bảo, để phấn đấu đến năm 2020 có 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và có từ 70 đến 80% sử dụng nước sạch.

( Dự kiến nhu cầu kinh phí xây dựng các công trình cơ bản theo chương trình mục tiêu Quốc gia XD Nông thôn mới, nguồn vốn có phục lục kèm theo)

  1.5 Hoạt động tài chính ngân sách.

  Tập trung thu ngân sách, khai thác quỹ đất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, điều hành và sử dụng ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

  2. Lĩnh vực văn hóa xã hội.

  Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU ngày 02/4/2014 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng nhiều hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Phấn đấu đến cuối năm 2018 có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục, chống mù chữ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

  Thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy hơn nữa hoạt động của trạm truyền thanh xã, Tổ biên tập phát thanh để chuyển tải kịp thời những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

  Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng ủy “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2015-2020” về thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XI). Coi trọng việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 22-KL/HU ngày 28/12/2012 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 75-80%, tiến đến thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

  Nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đề ra các giải pháp hữu hiệu để đạt mức giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 3%0; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 6%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 6% vào năm 2020; làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

  Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. Thực hiện  tốt công tác đào tạo nghề phấn đấu đến năm 2021 tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 55% trong độ tuổi lao động.

  3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

  Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Thông tri số 08-TTr/HU ngày 20/02/2014 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

  Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý xã hội, kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề nỗi cộm phát sinh ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

  Triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế NQ28-NQ/TW của Bộ Chính Trị. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn chiến đấu, trực bảo vệ cơ quan. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.

  4. Cải cách hành chính.

  Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện nghiêm việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã; củng cố phát huy vai trò của thôn, tổ tự quản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

  Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, công tâm với công việc, đồng thời đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền.

  Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm ( 2011-2015) và định hướng chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.