Enter Title
         Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân xã Bình Triều

Họ và tên: Phan Minh Hải - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã;
        Địa điểm cung cấp thông tin: Phòng tiếp công dân Ủy ban nhân dân xã Bình Triều;
        Số điện thoại liên hệ: 0235 3874428 - 0905456067