Chi tiết tin
Đảng, Chính quyền
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
Tác giả: Đông Anh .Ngày đăng: 30/08/2018 .Lượt xem: 274 lượt.
     

Đảng ta và Bác Hồ luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Thời gian gần đây, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về công tác dân vận.

     Đối với huyện Thăng Bình, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung, trong đó có công tác dân vận chính quyền. Các ban ngành và UBND cấp xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức về công tác dân vận; nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua dân vận khéo; thực hiện sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân nhằm nâng cao và phát huy tốt quyền làm chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
     Tuy nhiên, qua thực tiễn huyện Thăng Bình hiện nay đang triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm vùng Đông và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp cần phải giải quyết, nhất là công tác vận động, dân vận chính quyền còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém như: một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; có lúc, có nơi còn xem công tác dân vận là nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; một bộ phận cán bộ chính quyền, kể cả một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn coi nhẹ và chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận của chính quyền; nội dung và phương thức công tác dân vận tuy có đổi mới nhưng chưa phù hợp, thu hút quần chúng; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở một số vụ việc chưa phát huy hiệu quả, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân, tác phong làm việc còn quan liêu, hành chính hóa, chưa thực sự gần dân... 
     Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong thời gian đến, những giải pháp cần tập trung: 
     Một là, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền. 
     Tiếp tục tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về nội dung, phương thức công tác dân vận của chính quyền. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan chính quyền có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; chỉ đạo xây dựng ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 
     Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, có hiệu quả công việc của tổ chức và nhân dân 
     Tập trung chỉ đạo các cơ quan nhà nước thực hiện đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. Hằng năm, phải tổ chức công khai về chủ trương, chính sách, pháp luật, nội quy, quy định và quy chế làm việc của cơ quan chính quyền; phân công công việc và chế độ trách nhiệm, thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tạo điều kiện để người dân góp ý, tham gia đóng góp và đề xuất sáng kiến. Tổ chức tuyên truyền vận động và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền huyện. 
     Ba là, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 
     Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án lớn tạo sự đột phá phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu và đòi hỏi thiết yếu của nhân dân. Thực hiện tốt quy định về chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của công dân ngay khi vụ việc mới xuất hiện, không để vụ việc kéo dài dẫn tới đơn thư vượt cấp, hoặc hình thành điểm nóng. Có cơ chế cụ thể để khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể thực hiện quyền làm chủ theo quy định của pháp luật. 
     Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đối với chính quyền trong công tác dân vận. 
     Chính quyền cần chủ động phối hợp và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật; trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...ở địa bàn dân cư. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, những vấn đề nổi cộm, tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
     Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương điển hình công tác dân vận chính quyền. 
     Định kỳ, hằng năm cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác dân vận của chính quyền. Đặc biệt phải tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức. Xác định công tác dân vận là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Thông qua công tác dân vận phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, tổ chức khen thưởng, biểu dương những mô hình, điển hình làm tốt công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng; tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không ngại khó khăn trong hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực.
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Thăng Bình
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HĐND xã Bình Triều khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (30/07/2021 )
Đảng ủy xã Bình Triều tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (23/07/2021 )
Bình Triều tổ chức bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND xã (01/07/2021 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (29/12/2020 )
Bình Triều tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/12/2020 )
Đảng ủy xã Bình Triều công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã (17/12/2020 )
Đảng bộ xã Bình Triều tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI (04/12/2020 )
UBND xã họp giao ban đầu tuần (26/10/2020 )
Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (11/09/2020 )
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam (03/09/2020 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bình Triều tổ chức Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2020 (Ngày đăng: 30/07/2018 )
Lịch sử, ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ 27/7 (Ngày đăng: 26/07/2018 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 7 (Ngày đăng: 29/06/2018 )
Hội Cựu Chiến binh xã Bình Triều tổ chức Hội thi Cán bộ chi hội giỏi năm 2018 (Ngày đăng: 20/06/2018 )
Đảng bộ xã Bình Triều tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (Đợt 19/5) và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Ngày đăng: 19/06/2018 )
Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em (Ngày đăng: 18/04/2018 )
Đảng bộ xã Bình triều tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII (Ngày đăng: 08/02/2018 )
Hội đồng nhân dân xã Bình Triều khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 6, (Ngày đăng: 29/12/2017 )
Đảng bộ xã Bình Triều tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2017 (Ngày đăng: 29/12/2017 )
Tra cứu văn bản
 


Liên kết web